System Coca-Cola w Polsce zaprezentował swoje programy w 17-tej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Tegoroczna edycja Raportu zgromadziła 1549 praktyk zgłoszonych przez 229 firm w siedmiu kategoriach:

 • Ład organizacyjny
 • Prawa człowieka
 • Praktyki z zakresu pracy
 • Środowisko
 • Uczciwe praktyki operacyjne
 • Zagadnienia konsumenckie
 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Coca-Cola HBC Polska oraz Coca-Cola Poland Services zaprezentowały łącznie 24 praktyki w pięciu kategoriach: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Struktura raportu koresponduje z zagadnieniami obejmowanymi przez ISO 26000, jak również priorytetami określonymi mianem Celów Zrównoważonego Rozwoju ujętymi w Agendzie 2030, dedykowanymi siedemnastu ważnym obszarom:

 • Cel 1 Eliminacja ubóstwa
 • Cel 2 Eliminacja głodu
 • Cel 3 Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 4 Dobra edukacja
 • Cel 5 Równość płci
 • Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne
 • Cel 7 Czysta i dostępna energia
 • Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 Innowacyjność przemysłu i infrastruktury
 • Cel 10 Mniej nierówności
 • Cel 11 Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13 Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 14 Ochrona i wykorzystywanie w sposób zrównoważony życia pod wodą
 • Cel 15 Ochrona życia na lądzie, środowiska, ekosystemów
  Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Cel 17 Zawiązywanie partnerstw na rzecz Celów

Kategoria ŁAD ORGANIZACYJNY

Etyka

Tydzień Etyki i Zgodności był inicjatywą o charakterze informacyjnym, której celem było budowanie świadomości etycznej pracowników Coca-Cola.  Głównym założeniem kampanii było poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie praw człowieka oraz zasad compliance (postępowania w zgodzie z regulacjami prawnymi i obowiązującymi normami, by uniknąć możliwych strat finansowych lub nadwyrężenia reputacji). W ramach publikacji w internecie wyodrębniono osobną zakładkę prezentującą filmy, grafiki, toolboxy, quizy i konkursy. Ponadto przygotowano szkolenie e-learningowe dedykowane zagadnieniom z obszaru etyki i zasad compliance.

Kategoria PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Kampania Tydzień Zdrowia i Bezpieczeństwa to działanie mające na celu zwiększanie świadomości zatrudnionych przez firmę osób w zakresie bezpieczeństwa. Akcji towarzyszyły liczne szkolenia i warsztaty służące utrwaleniu wiedzy i przedyskutowaniu wszelkich dotyczących tego zagadnienia kwestii.

Dialog z pracownikami

Kompleksowe badanie My Voice jako inicjatywa organizowana corocznie ma na celu aktywne angażowanie pracowników firmy we wspólne działania. Wyniki badania służą wspólnemu wypracowaniu przez pracowników wraz z menedżerami stosownych rozwiązań wspomagających podnoszenie ich zaangażowania.

Szkolenie i rozwój

Program talentowy Fast Forward posłużył przeszkoleniu wskazanej grupy pracowników w kierunku rozwoju kompetencji menedżerskich wiążących się z koniecznością samodzielnego realizowania określonych projektów biznesowych. Szczególny nacisk kładziono na szkolenia, warsztaty i sesje mentoringowe.

Wolontariat pracowniczy

Akcja #biegamizbieram – promocja ploggingu wśrod lokalnych społeczności. Inicjatywa  łączyła bieganie rekreacyjne ze sprzątaniem okolicznych terenów zielonych. Wydarzenie miało charakter cykliczny. Akcję podzielono na sześć spotkań mających miejsce od lipca do września 2018 roku w dwóch stołecznych parkach: Młociny i brzeg Wisły na Białołęce oraz w Tyliczu i Radzyminie. Do wydarzenia przyłączyli się przedstawiciele lokalnych samorządów, jak również mieszkańcy, którzy bardzo chętnie podjęli wyzwanie, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Akcja Sprzątanie świata organizowana wspólnie z Fundacją „Nasza Ziemia”, w której wzięło udział z własnej inicjatywy 130 pracowników firm systemu Coca-Cola w Polsce. Wydarzenie objęła patronatem Ambasada Australii, która zaprosiła dodatkowo 70 przedstawicieli innych ambasad zlokalizowanych w Warszawie. Akcję poprowadzono na warszawskim prawym brzegu Wisły, gdzie zbierano śmieci na trasie od mostu Łazienkowskiego do mostu Średnicowego.

Program wolontariatu pracowniczego obejmuje możliwość zgłaszania autorskich projektów ze strony pracowników, które w ramach konkursu są oceniane przez powołaną w tym celu komisję rekrutującą się z niezależnych ekspertów spoza spółki. Pracownicy włączają do projektu swoje rodziny, swoich przyjaciół oraz przedstawicieli lokalnych społeczności. Mają ponadto możliwość realizowania się w ramach wolontariatu kompetencyjnego z ramienia Youth Empowered Program Academy (YEP Academy).

Kategoria ŚRODOWISKO

Certyfikacja

Coca-Cola HBC Polska wdrożyła i certyfikowała w swoich zakładach system zarządzania zasobami zgodny z wymaganiami European Water Stewardship. Certyfikacją objęto szkolenia personelu, zewnętrzny audyt wstępny oraz prace cross-funkcyjnego zespołu nad wdrożeniem wymagań standardu. Sporządzono również graficzne i tabelaryczne zestawienie ryzyk w odległości 25 km od zakładu produkcyjnego, uwzględniając to, co charakteryzuje się szczególnymi walorami w kontekście kulturowym oraz środowiskowym.

Edukacja ekologiczna

Coca-Cola przygotowała akcje edukacyjne i konkursy dedykowane zatrudnianym w swoich zakładach pracownikom, jak również głównym dostawcom, inspirując ich do podejmowania wyzwań w postaci ekopostanowień. Akcja towarzyszyła Światowemu Dniu Środowiska i inauguracji kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety. Celem tych inicjatyw jest promowanie proekologicznych postaw i praktyk. W ramach przyłączenia się do akcji przypina się do ubrań zielone wstążki lub też wirtualnie odznacza się w social mediach.

Światowy Dzień Wody.  Coca-Cola uczciła, zapraszając swoich pracowników do ogólnopolskiego konkursu fotograficznego odbywającego się pod hasłem „Odpowiedź jest w naturze”. Dodatkowo, zakłady produkcyjne z Tylicza i Krakowa zorganizowały lekcję poglądową dla blisko 100 uczniów z lokalnych szkół. Przygotowano również dwa pikniki dla pracowników i lokalnej społeczności, włączając się w akcję sprzątania terenów nadbrzeżnych nad Wisłą. Uczestników zapoznano ponadto z zasadami segregacji odpadów komunalnych, w co aktywnie włączyła się firma Rekopol.

Programy prośrodowiskowe

Program motywacyjny dla pracowników w zakresie wyszukiwania potencjalnych strat środowiskowych, tzw. nearloss. Jest to inicjatywa służąca wskazywaniu strat lub potencjalnych strat wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń, jak również określaniu działań mogących pozytywnie wpłynąć na optymalizację zarządzania środowiskowego. W ramach programu zgłoszenia nearloss może dokonać każdy pracownik. Wszelkie przekazane sygnały są weryfikowane w kierunku ich autentyczności oraz stopnia ważności, a w dalszej fazie kierowane są do realizacji.

Recykling

Coca-Cola kładzie nacisk na coraz powszechniejsze stosowanie w swoich butelkach rPET, czyli PET poddanego ponownemu wykorzystaniu.  Realizowany wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia projekt RePETa ma charakter edukacyjny i jest kierowany do mieszkańców gmin w celu przybliżenia im założeń prawidłowej segregacji odpadów, jednocześnie pokazując, jaki los spotyka je po przetworzeniu. Program objął również zaprojektowanie i przygotowanie pojemników na plastikowe odpady, które przekazano uczestniczącym w kampanii gminom. Comiesięczne raportowanie pozwala na monitorowanie procesu zbiórki odpadów. Udało się już zebrać 15 ton, czyli znacznie więcej niż wstępnie zakładał projekt.

Zrównoważony transport

Dzień bez Samochodu, to wydarzenie cykliczne organizowane w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a co za tym idzie, zmiany własnych zachowań.  W ramach akcji nakłania się kierowców do zrezygnowania z użytkowania w tym dniu samochodów osobowych na rzecz korzystania ze środków transportu miejskiego, rowerów lub carpoolingu.

Kategoria UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE

Relacje z dostawcami

Dzień Zrównoważonego Rozwoju dla Dostawców to inicjatywa na rzecz budowania świadomości w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz zaangażowania głównych dostawców w rozmowy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki, plany strategiczne oraz wskazywanie celów to kluczowe działania stanowiące rdzeń dialogu podjętego w ramach akcji. Oprócz części informacyjnej zorganizowano również warsztaty służące określeniu wspólnych założeń. Kontynuację tego wątku stanowiło przygotowanie koncepcji wcielenia tych planów w życie. W wydarzeniu uczestniczyli delegaci 20 kluczowych dostawców, jak również pracownicy Coca-Cola.

Kategoria ZANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Edukacja dzieci i młodzieży

Ogolnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Adresatem przedsięwzięcia była młodzież szkół gimnazjalnych i średnich. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, którego tematykę stanowiły zagadnienia z obszaru zdrowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy, jak również promowania zdrowego stylu życia. Osoby, które doszły do finału, spędziły ze sobą trzy dni, pokazując wydarzenia i inicjatywy związane bezpośrednio z myślą przewodnią olimpiady, które zostały wcześniej zrealizowane wśród lokalnych społeczności. Uczestnicy, którzy okazali się najlepsi, zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, natomiast zwycięzca otrzymał indeks UM w Łodzi.

Innowacje społeczne

Coca-Cola zakomunikowała, że do roku 2030 zamierza zebrać i poddać przetworzeniu opakowania w liczbie takiej samej, jak liczba sprzedanych przez nią puszek i butelek. Firma zdając sobie sprawę z tego, że jest to inicjatywa wymagająca także zaangażowania społecznego w obszarze segregacji i recyklingu, postanowiła włączyć w projekt młodzież, która ukończyła 13 lat. Razem z Social Wolves oraz Skriware stworzono program w ramach platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii, w ramach którego młodzież opracowuje projekty społeczne na temat gospodarowania plastikiem. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni pracowniami druku 3D.

Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji

Sukces to Ja jest programem stworzonym z myślą o wzmacnianiu kompetencji zawodowych i aktywności kobiet na rynku pracy. Coca-Cola kładzie wielki nacisk na wsparcie skierowane do kobiet, w których drzemie wielki potencjał. Firma realizuje rozmaite inicjatywy poprzez umożliwianie kobietom uczestnictwa  w bezpłatnych  konferencjach i warsztatach oraz korzystanie z kompleksowej platformy online, na której można znaleźć  ciekawe artykuły, szkolenia oraz wykłady. W 2018 roku z programu skorzystało 192 005 kobiet.

Youth Empowered Program (YEP) to programktórego adresatem są osoby w przedziale wiekowym 18 – 30 lat, nie mogące odnaleźć się na rynku pracy lub w systemie edukacyjnym. Celem inicjatywy jest wsparcie ich procesu adaptacji zawodowej poprzez możliwość uczestniczenia w jednodniowych warsztatach, korzystanie z platformy YEP Academy, jak również dołączenie do programu mentoringowego.

Brand Opener to inicjatywa, której celem jest zainspirowanie studentów uczelni wyższych do wzięcia udziału w konkursie zespołowym. Zadaniem konkursowym jest analiza pozycji rynkowej wybranego konkretnego produktu firmy oraz przygotowanie propozycji kampanii marketingowej dedykowane określonej grupie konsumenckiej. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, a także możliwość odbycia płatnych staży.

Program Management Trainee skierowany jest do grupy studentów uczelni wyższych lub młodych absolwentów w ramach wewnętrznej selekcji Acceleration Center. W ramach programu realizowany jest dwuletni program intensywnego rozwoju kompetencji menedżerskich realizowany równocześnie z możliwością samodzielnego pilotowania wybranych projektów biznesowych, z uwzględnieniem zadań przypisanych konkretnym stanowiskom pracy.