DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE. OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY LAUREATAMI ZOSTANĄ POINFORMOWANE O WYGRANEJ DROGĄ MAILOWĄ. REGULAMIN KONKURSU

Głos czytelnika Coca-Cola Journey na stronie www.cocacola.com.pl

(dalej: „Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „Głos czytelnika Coca-Cola Journey” (dalej: „Konkurs”) jest firma Think Kong Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolskiej 88, 01-141 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333041. NIP: 527-26-06-512, (dalej: „Organizator”), działająca na zlecenie fundatora nagród s.a. Coca-Cola Services n.v., z siedzibą w Brukseli pod adresem 1424 Chaussée de Mons, B-1070, Bruksela, Belgia, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Brukseli Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem BE0462525791, nr identyfikacji podatkowej BE0462525791 (dalej „Sponsor”).

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

1.5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora.

1.6. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem formularza, ankiety dostępnej na stronie Coca-Cola Journey www.cocacola.com.pl (zwanej dalej „Serwisem”).

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od 25 stycznia 2017 do 4 czerwca 2017 (włącznie).

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która wypełniła formularz/ankietę na Serwisie odpowiadając również na pytanie otwarte, będące pytaniem konkursowym

3.2. Uczestnika akcji może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora oraz Sponsora nagród, Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących lub powiązanych, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

4. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania Nagrody.

4.2. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe:

Odpowiedz na pytanie: Czy jest coś, czego Twoim zdaniem brakuje na stronie Coca-Cola Journey? Czy masz jakiś pomysł na nowe treści, które chciałbyś/chciałabyś widzieć na stronie Coca-Cola Journey?

Odpowiedź w formie pisemnej musi być udzielona w formularzu/ankiecie umieszonej na Serwisie Coca-Cola Journey pod adresem www.cocacola.com.pl (dalej: „Zgłoszenie”).

O zwycięstwie decyduje pomysłowość Zgłoszenia.

4.3. Zadanie konkursowe stanowi jedno z pytań formularza/ ankiety. Formularz, ankieta jest elementem badanie przeprowadzanego na serwisie.

4.4. Formularz/ankieta jest dostępna na stronie www.cocacola.com.pl i wyświetla się każdemu użytkownikowi po 30 sekundach spędzonych na serwisie.

4.5. Uczestnik może wypełnić formularz/ankietę i tym samym odpowiedzieć w niej na zadanie konkursowe tylko raz.

4.6. Zgłoszenia konkursowe w Zadaniu Konkursowym muszą spełniać następujące kryteria merytoryczne:

4.6.1. Zgłoszenie nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących mniejszości religijne, etniczne.

4.6.2. Zgłoszenie nie może pokazywać czy sugerować jakichkolwiek związków z przemocą.

4.6.3. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów ani słów powszechnie uznanych za obraźliwe w treści opisu.

4.7. Za poprawne Zgłoszenie uznaje się odpowiedź na pytanie zawarte w Zadaniu Konkursowym zgłoszoną w terminie trwania Konkursu.

4.8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do Odpowiedzi na Pytanie i że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu.

4.9. Uczestnik wysyłający Zgłoszenie konkursowe będące odpowiedzią na Zadanie konkursowe wyraża zgodę, w zamian za możliwość uzyskania nagrody, na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści odpowiedzi w formie elektronicznej w całości lub w części – poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach prasowych i komunikatach wewnętrznych Sponsora, na stronie internetowej www.cocacola.com.pl przez Sponsora lub do opisania materiału zawierającego treść odpowiedzi imieniem i nazwiskiem Uczestnika w pełnym brzmieniu.

4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, w którym znajdują się wulgaryzmy lub sformułowania obrażające inne osoby.

4.11. Zgłoszenie do Konkursu jaki i wypełnienie formularza/ankiety jest całkowicie dobrowolne.

5. NAGRODY

5.1. W Konkursu wygrywa 20 osób (dalej: Laureaci), które udzielą odpowiedzi zgodnej z Regulaminem i zostaną wybrane zgodnie z zasadami rozstrzygnięcia konkursu, opisanymi w punkcie 7. niniejszego regulaminu. Osoby, które wygrały otrzymują Nagrodę w postaci:

- ekartę prezentową Empik o wartości 100 PLN do zrealizowania w sklepie internetowym empik.com

5.2. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 10% wartości nagród opisanych w pkt. 1). Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

5.3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

5.4. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

5.6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

5.7. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie.

6. ZASADY UCZESTNICTWA

6.1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do całkowitego blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

b) prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzą w jego wizerunek,

d) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie.

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

7.1.W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 3-osobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatora i Sponsora (dalej: „Jury”).

7.2. W Konkursie Organizator przyznaje Nagrody na podstawie oceny Jury Konkursu i nagradza 20 osób, których zgłoszenie zostało zweryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem i którzy – w zależności od kryterium wskazanego w treści Zadania Konkursowego – zostali najwyżej ocenione przez Jury pod kątem pomysłowości odpowiedzi.

7.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Serwisie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

7.4. Laureat zostaje powiadomiony o wygranej mailowo, otrzyma wiadomość e-mail na adres mailowy, który podał podczas wypełnienia formularza/ankiety.  

7.5. Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest zobowiązany do jej zwrotu lub zwrotu wartości nagrody, którą Organizator określa na kwotę 100 zł.

7.6. Warunkiem nabycia prawa do Nagrody, jest wysłanie przez Laureata e-maila w odpowiedzi na maila z informacją o zwycięstwie w konkursie w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, czyli otrzymania wiadomość email z informacją o zwycięstwie. W wiadomości należy zawrzeć dane: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz numer PESEL.

7.7. W przypadku niewysłania przez Laureata w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej, wiadomości z danymi wskazanymi w ust. 7.6, Nagroda zostaje przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy przygotowanej przez Jury, który nie otrzymał Nagrody.

7.8. Nagroda zostanie przekazana Laureatom w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez  Organizatora wiadomości Laureata z danymi i informacjami określonymi w pkt 7.6 Regulaminu. Dowodem wydania Nagrody będzie stosowne potwierdzenie odbioru, które Laureaci są zobowiązani podpisać i skan odesłać do Organizatora Konkursu

7.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z nieprawidłowego podania danych osobowych, zmiany miejsca zamieszkania Laureata do czasu wydania Nagrody lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającej przekazanie Nagrody.

7.10. Ekarta podarunkowa zostaje przekazany Laureatowi, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację nagrody przez Laureata. Zasady realizacji nagrody zostaną przekazane wraz z nagrodą i określa je Empik.com. 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Think Kong sp. z o. o., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dopiskiem „Głos czytelnika Coca-Cola Journey” w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data doręczenia reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

8.3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs Głos czytelnika Coca-Cola Journey” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

9.2. Administrator danych osobowych powierza dane osobowe Uczestników Think Kong Sp. z o. o., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333041. NIP: 527-26-06-512. Powierzenie danych następuje w celu i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

9.3.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych w związku z organizowanym Konkursem.

9.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016., nr 922 t.j.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Informacje podawane przez Uczestnika po zakończeniu konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie zarządzającemu Serwisem.

10.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

10.7. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd polski.

10.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 t.j.).

10.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.

10.10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10.11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.