Regulamin konkursu „WYBIERAM SIEBIE”

(Dalej: “Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu “WYBIERAM SIEBIE”, zwanego dalej „Konkursem” jest On Board Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 88, 01-141, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000184984, NIP: 951-209-31-33, REGON: 015613225, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest prowadzony na zlecenie Coca Cola Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000023941, NIP: 526-020-96-79.

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.4. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

1.6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora.

1.7. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony WybieramSiebie.pl pod adresem https://wybieramsiebie.pl/

1.8 Organizator zastrzega, że nagrody zostaną dostarczone na koszt Organizatora wyłącznie w obrębie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od 18 maja 2017 do 18 czerwca 2017 roku (włącznie).

 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

 

4. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

4.2. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego, rozumiane jako poprawne uzupełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie wybieramsiebie.pl, a więc:

4.2.1 Podanie tytułu zgłoszenia wraz z opisem.

4.2.2. Przesłanie za pośrednictwem formularza konkursowego nagranego przez siebie filmu do 50 MB stanowiącego odpowiedź na pytanie „Jak wygląda Twój dzień, jak dbasz o to, aby "nie dać się zwariować" i z czego jesteś dumna”.

4.2.3 Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym i weryfikacja za pośrednictwem CAPTCHA.

4.3. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę odpowiedzi w czasie trwania Konkursu.

4.4. Zgłoszenia konkursowe w zadaniu konkursowym muszą spełniać następujące kryteria merytoryczne:

4.4.1. Zgłoszenie nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących mniejszości religijne, etniczne oraz zasad współżycia społecznego.

4.4.2. Zgłoszenie nie może pokazywać czy sugerować jakichkolwiek związków z przemocą.

4.5. Za poprawne Zgłoszenie uznaje się wykonanie zadania konkursowego zgłoszone w terminie trwania Konkursu.

4.6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszenia oraz że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu.

4.7. Uczestnik wysyłający zgłoszenie konkursowe będące odpowiedzią na Zadanie konkursowe wyraża zgodę, w zamian za możliwość uzyskania nagrody, na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści zgłoszenia w formie elektronicznej w całości lub w części – poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich przez Organizatora w materiałach prasowych i komunikatach wewnętrznych Coca Cola Poland Services Sp. z o.o., na stronie internetowej http://wybieramsiebie.pl/, na profilu Wybieram Siebie na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/WybieramSiebie/, na kanale https://www.youtube.com/channel/UCnC2bUvQ47nyWoO6AnT1ofQ, kanale na YouTube powiązanym z akcją Wybieram Siebie oraz do opisania materiału zawierającego treść odpowiedzi imieniem i nazwiskiem Uczestnika w pełnym brzmieniu.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, w którym znajdują się wulgaryzmy lub sformułowania obrażające inne osoby.

4.9. Zgłoszenie do Konkursu jest całkowicie dobrowolne.

 

5. NAGRODY

5.1. W Konkursie wygrywają 3 osoby (dalej: Laureaci), które wykonają Zadanie Konkursowe zgodnie z Regulaminem i zostaną wybrane zgodnie z zasadami rozstrzygnięcia Konkursu, opisanymi w punkcie 7. niniejszego regulaminu. Laureat otrzymuje Nagrodę Główną w postaci vouchera o wartości nominalnej 4500 (cztery tysiące pięćset) PLN brutto do wykorzystania na wakacyjny wyjazd rozwoju osobistego  dla ducha i ciała uwzględniający m.in. zabiegi SPA i zajęcia z trenerem personalnym w ośrodku No Name Luxury SPA w Łapszach Niżnych oraz występ w video promującym życie w równowadze. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. O ile Laureat nie wpłaci na rachunek Organizatora należnego podatku od sumy otrzymanych nagród na rachunek bankowy lub do kasy Organizatora, należny podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% zostanie potrącony przez Organizatora z w/w nagrody pieniężnej.

5.2 Organizator przyznaje również nagrody dodatkowe dla 100 Uczestników, którzy jako pierwsi dokonają prawidłowego zgłoszenia konkursowego. Nagrody dodatkowe wygra 100 osób (dalej: Zwycięzcy Nagród Dodatkowych), które wykonają Zadanie Konkursowe zgodnie z Regulaminem i zostaną wybrane zgodnie z zasadami rozstrzygnięcia Konkursu, opisanymi w punkcie 7. niniejszego regulaminu. Zwycięzca Nagrody Dodatkowej otrzymuje Nagrodę Dodatkową w postaci torby miejskiej z logo kampanii o wartości nominalnej 12  (dwanaście) PLN brutto. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. O ile Laureat nie wpłaci na rachunek Organizatora należnego podatku od sumy otrzymanych nagród na rachunek bankowy lub do kasy Organizatora, należny podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% zostanie potrącony przez Organizatora z w/w nagrody pieniężnej.

5.2. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

5.4. Uczestnik Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA

6.1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do całkowitego blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

b) prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Coca-Cola Poland Services z siedzibą w Warszawie lub godzą w jego wizerunek,

d) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Profilu.

 

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

7.1.W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 3-osobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”).

7.2. W Konkursie Organizator przyznaje Nagrody Główne na podstawie oceny Jury Konkursu i nagradza 3 Uczestników, których zgłoszenie zostało zweryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem i które – w zależności od kryterium wskazanego w treści Zadania Konkursowego – zostało najwyżej ocenione przez Jury pod kątem pomysłowości odpowiedzi.

7.3.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://wybieramsiebie.pl/ niż w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

7.4. Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest zobowiązany do zwrotu wartości nagrody.

7.5. Warunkiem nabycia prawa do Nagrody jest wysłanie przez Laureata wiadomości prywatnej na profilu https://facebook.com/WybieramSiebie/ w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o wygranej przez Organizatora. W wiadomości prywatnej należy zawrzeć dane osobowe umożliwiające kontakt z Laureatem: imię, nazwisko, adres mailowy, dokładny adres do korespondencji, numer telefonu.

7.6. W przypadku niewysłania przez Laureata w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o wygranej, wiadomości z danymi wskazanymi w ust. 7.5 Nagroda Główna lub Nagroda Dodatkowa zostaje przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy przygotowanej przez Jury, który nie otrzymał Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej.

7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej, wynikającą z nieprawidłowego podania danych osobowych, zmiany miejsca zamieszkania Laureata do czasu wydania Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającej przekazanie Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej.

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: On Board Public Relations sp. z o. o., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Wybieram Siebie” w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data doręczenia reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

8.3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs Wybieram Siebie” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

9.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi Serwisem Facebook.

10.2. Informacje podawane przez Uczestnika po zakończeniu konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie zarządzającemu Serwisem Facebook.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a. problemy w funkcjonowaniu Serwisu Facebook, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

b. brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,

c. czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem https://facebook.com/WybieramSiebie przez właściciela Serwisu.

10.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników.

10.5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia konkursowego.

10.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

10.7. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe do rozpatrzenia sprawy.

10.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

10.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.

10.10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10.11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

10.12. Regulamin może ulec zmianie przez Organizatora Konkursu bez podawania przyczyny zmiany.