1. Jaki jest cel powstania tej strony internetowej?

Strona internetowa stanowi kluczowy, pierwszy krok dla Coca-Cola w Polsce, na drodze do transparentnego przekazania informacji na temat finansowego wsparcia inicjatyw, dotyczących zdrowia i jakości życia. Zawiera również listę specjalistów do spraw zdrowia i żywienia oraz ekspertów naukowych, z którymi współpracowaliśmy przez pięć ostatnich lat. Choć zawsze otwarcie mówiliśmy o naszych działaniach dotyczących finansowania projektów z zakresu zdrowia i żywienia, powyższa strona internetowa zwiększy ich dostępność i ułatwi poszukiwanie tych informacji.

Będziemy wdzięczni za sugestie oraz pytania, dotyczące naszych działań w tym zakresie. Prosimy o skontaktowanie się z nami, wysyłając wiadomość na adres: politykatransparentnosci@coca-cola.com

2. Jakie inne kroki planuje podjąć Coca-Cola w Polsce, by zwiększyć transparentność swoich partnerstw z zakresu zdrowia i żywienia?

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przekazanym przez nas wsparciu finansowym na rzecz partnerstw w zakresie zdrowia i jakości życia, jest pierwszym krokiem prowadzącym do podejmowania kolejnych wysiłków w celu stania się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem.

Kontynuując te działania,  jednocześnie próbujemy poprawić nasze podejście do zagadnienia otyłości.  Pragniemy publicznie dzielić się osiągniętymi przez nas postępami.

3. Dlaczego właśnie teraz publikujecie te informacje?

Rozumiemy, że ludzie zadają pytania dotyczące naszego wsparcia dla partnerstw dotyczących zdrowia i jakości życia. Nasza firma pracuje obecnie nad upublicznieniem tych informacji w wielu krajach.

Celem tej dedykowanej strony internetowej jest udostepnienie tych informacji, które będziemy uaktualniać co roku. Będziemy wdzięczni za Państwa opinie oraz ewentualne dodatkowe pytania. Prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres: politykatransparentnosci@coca-cola.com

4. Co na tej liście oznacza wyraz „partnerstwo”?

Dla celów naszej listy, używamy wyrażenia „partnerstwo” w ujęciu potocznym, w odniesieniu do naszych kontaktów z jednostkami znajdującymi się w Polsce, które otrzymały finansowanie od The Coca-Cola Company, na poziomie grupowym, lokalnym lub też od Fundacji The Coca- Cola, celem wsparcia programów i działalności informacyjnej, dotyczącej zdrowia i jakości życia, jakie przeprowadziły w Polsce w latach od 2010 do 2015 roku.

5. Czy The Coca- Cola Company prowadzi badania naukowe?

The Coca-Cola Company nie prowadzi własnych badań naukowych. Skupiamy się na wsparciu działań badawczych, przeprowadzanych przez niezależne i powszechnie uznane instytuty badawcze oraz uniwersytety. Organizacje te, oraz badacze naukowi, to instytucje i osoby wysoko cenione w zakresie swoich kompetencji. Stosują się oni do ich własnych, wewnętrznych, bardzo restrykcyjnych przepisów i procedur, dotyczących tworzenia i przeprowadzania badań naukowych, w tym również ograniczeń związanych z pozyskiwaniem finansowania dla badań naukowych.

Coca-Cola w Polsce ogranicza swoje działania jedynie do akcji o charakterze edukacyjnym i promującym zdrowy i aktywny styl życia.

6. Dlaczego The Coca- Cola Company finansuje badania naukowe?

The Coca-Cola Company finansuje badania naukowe, by badać zagadnienia, jakie pojawiały się w odniesieniu do naszych produktów, oraz w celu poszerzenia wiedzy na temat problemu otyłości. Przekazaliśmy finansowanie niezależnym i uznanym ekspertom oraz instytucjom na świecie, którzy:

  • przeprowadzą badania naukowe, które będą faktyczne, transparentne oraz obiektywnie zaprojektowane.

  • wygenerują poprawnie brzmiące hipotezy, oraz  przeprowadzą badania naukowe, które dadzą odpowiedź na związane z tematem badań pytania, a nie będą wspierać konkretnego szczególnego wyniku;

  • mają pełną kontrolę nad konstrukcją studiów/badań, ich przeprowadzeniem oraz gromadzeniem, analizą i interpretacją danych;

  • zachęcani są do publikacji swoich badań, oraz

  • podadzą do publicznej wiadomości źródła finansowania we wszystkich swoich publikacjach oraz publicznych prezentacjach danych.

The Coca-Cola Company w żaden sposób nie ma prawa zabronić publikacji wyników badań naukowych; finansowanie nie jest też w żaden sposób uwarunkowane wynikiem badań naukowych.

Coca-Cola finansuje również inne badania naukowe w celu zdobywania nowej wiedzy. Jest to dla nas najlepszy sposób, by informować naszych konsumentów o składnikach, produktach oraz rodzajach opakowań.

Coca-Cola w Polsce nie finansuje badań naukowych, a jedynie skupia się na działaniach edukacyjnych i promujących zdrowy i aktywny styl życia.

7. Jaką mamy pewność, że zamieszczona przez Państwa na stronie internetowej lista  działań dotyczących finansowania jest pełna/ kompletna?

Działając  w dobrej wierze, podjęliśmy wysiłki, zmierzające do ujawnienia wszystkich form finansowania w ramach zawartych kryteriów. Jeśli nieintencjonalnie ominęliśmy jakiekolwiek informacje spełniające te kryteria, zobowiązujemy się do ujawnienia ich w ramach kolejnych aktualizacji, jakie planujemy przeprowadzać każdego roku.  

8. Dlaczego Coca-Cola finansuje organizacje zdrowotne i medyczne?

Wspieramy szereg różnych organizacji, ponieważ tworzą, przeprowadzają i promują one programy skupiające się wokół tematu zdrowia i poprawy jakości życia, oraz zajmują się doradztwem/wsparciem w tym zakresie. Finansujemy również organizacje, których celem jest zwiększanie świadomości oraz edukowanie ludzi na temat tego, jak prowadzić zdrowy i aktywny styl życia. Wspieramy je finansowo poprzez działalność firmy The Coca-Cola Company oraz jej Fundacji na poziomie korporacyjnym oraz lokalnym.

9. Czy oczekujecie, że organizacje, które otrzymują od Was wsparcie finansowe, będą wspierać wasze produkty?

Nie. Nasze wsparcie finansowe przekazywane jest w celu wspierania misji oraz celów danej organizacji. Nie jest obwarowane jest żadnymi warunkami.