Wyniki wyszukiwania

poland-transparency-banner.jpg
Nazwa Typ Organizacja Wartość Data
Zarządzanie Kaloriami - patronat merytoryczny Partnerstwo Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłoscią 15,000zł 2016
Zarządzanie Kaloriami - patronat merytoryczny Partnerstwo Instytut Żywności i Żywienia 50,000zł 2016
Zarządzanie Kaloriami - sponsorin konferencji naukowej Fizjologiczne uwarunkowan Sponsoring Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 4,000zł 2016
Sponsoring - Konferencja "Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego Partnerstwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 5,000zł 2014
Grant Edukacyjny na przeprowadzenie badań do pracy magisterskej studenta Partnerstwo Warszawski Uniwersytet Medyczny 600,000zł 2013
Wsparcie kampanii edukacyjnej dla studentów medycyny Partnerstwo Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą 2,000,000zł 2013
Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu materiałów edukacyjnych Partnerstwo Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością 1,100,000zł 2013
Grant The Coca-Cola Foundation - Program Edukacyjny "Mądre Żywienie Zdrowe Pokol Partnerstwo Polskie Towarzystwo Dietetyki 1,805,000zł 2012

Zobacz odpowiedzi na najczęstsze pytania

 

Ze względu na umowy zawarte z osobami fizycznymi i organizacjami jesteśmy zobowiązani do uzyskania uprzedniej zgody tych podmiotów na ujawnienie takich informacji, jak powyższe. Podjęliśmy w dobrej wierze kroki na rzecz uzyskania takich zgód od osób fizycznych i organizacji, ale nie od wszystkich udało nam się je pozyskać. Łączna wartość środków finansowych przekazanych osobom fizycznym i organizacjom w ciągu minionych pięciu lat, które nie wyraziły zgodę na ujawnienie informacji, wynosi 4 952,93 PLN

Nasze podejście do finansowania badań naukowych:

W przypadku wszystkich finansowanych badań w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia wymienionych poniżej, badacze:

 • powinni przeprowadzać badania poparte faktami, transparentne i zaprojektowane w sposób obiektywny;
 • powinni należycie formułować hipotezy i prowadzić badania, które udzielą odpowiedzi na postawione pytania, bez faworyzowania określonych wyników;
 • sprawują pełną kontrolę nad projektem badania, jego realizacją oraz gromadzeniem, analizą i interpretacją danych;
 • są zachęcani do publikacji;
 • powinni ujawniać swoje źródła finansowania we wszystkich rodzajach publikacji i podczas publicznych prezentacji wyników.

The Coca-Cola Company w żadnym wypadku nie dysponuje prawem do zapobiegania publikacji wyników badań. The Coca-Cola Company nigdy nie uzależnia finansowania od wyników badania.

Pozycje włączone oraz wyłączone z ujawnienia za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uwzględnione porozumienia:

 1. Finansowanie zapewnione przez Coca-Cola Poland Services (CCPS) lub amerykańską centralę The Coca-Cola Company podmiotom znajdującym się na terenie Polski w celach edukacyjnych dotyczących diety, odżywiania i zdrowia lub aktywności fizycznej.
 2. Finansowanie zapewnione przez Coca-Cola Poland Services (CCPS), The Coca-Cola Foundation lub amerykańską centralę The Coca-Cola Company podmiotom znajdującym się na terenie Polski w ramach programów na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz działań związanych z komunikacją prowadzonych na terenie Polski.

Wyłączone badania i porozumienia:

 • Badania prowadzone przez podmioty spoza terenu Polski nie objęte finansowaniem przez Coca-Cola Poland Services (CCPS) lub amerykańską centralę The Coca-ColaCompany.
 • Programy i działania prowadzone poza terenem Polski nie objęte finansowaniem przez Coca-Cola Poland Services (CCPS), The Coca-Cola Foundation lub amerykańską centralę The Coca-Cola Company.
 • Badania nad składnikami, opakowaniami, produktami lub markami niepowiązane z obszarami diety, odżywiania i zdrowia lub aktywnością fizyczną.
 • Badania i rozwój w zakresie nowych składników, opakowań, produktów lub marek.
 • Płatności na rzecz stron trzecich będących dostawcami usług medialnych, reklamowych i logistycznych w ramach wsparcia „Porozumień” w zakresie wymienionych programów na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz działań komunikacyjnych.

Na potrzeby niniejszej listy termin „porozumienie” stosowany jest w znaczeniu nieformalnym i odnosi się do naszych relacji z podmiotami znajdującymi się na terenie Polski, które otrzymały finansowanie ze strony Coca-Cola Poland Services (CCPS), The Coca-Cola Foundation lub amerykańskiej centrali The Coca-Cola Company w celu wsparcia ich programów na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz działań komunikacyjnych realizowanych w Polsce od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przedział czasowy: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2016 r. Wartości za okres od 1 stycznia 2017 r. zostaną ujawnione w ramach późniejszej aktualizacji.

Poczyniliśmy w najlepszej wierze wszelkie wysiłki, aby ujawnić wszystkie przypadki finansowania spełniające kryteria włączenia. Jeśli pomimo to w wyniku przeoczenia pominęliśmy pewne przypadki spełniające te kryteria, ujawnimy je w ramach jednej z przyszłych aktualizacji, których planujemy dokonywać w odstępach półrocznych.

Social Media

Followers
Views